Ödül Yönetmeliği

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ
ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

MADDE 1. TANIMLAMA

Prefabrike Betonarme Yapı Üreten Kuruluş Mensupları Birliği Yönetim Kurulu’nun dağıtacağı ödüller “Altın Kiriş Ödülü” olarak tanımlanır. Söz konusu ödüller, iki yılda bir bu yönetmelik esaslarına göre seçilecek özel yada tüzel kişilere dağıtılır.

MADDE 2. AMAÇ  

Ödüllerin amacı, ülke kalkınmasında ileri teknoloji kullanımının ve araştırma-geliştirme etkinliklerinin vazgeçilmez ilkeler olduğundan hareketle, prefabrikasyonun gelişmesi doğrultusunda çalışmalar ve yatırımlar yapılmasını özendirmek, çevreyi korumak ve prefabrikasyonun ülke kalkınmasında etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.

MADDE 3. NİTELİK VE KAPSAM

Ödüller, prefabrikasyonda araştırma, geliştirme, tasarım, uygulama, tanıtım ve yaygınlaştırma alanlarında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalara katkıda bulunan kişi ve kuruluşları kapsar.

Türkiye Prefabrik Birliği tarafından, iki yılda bir verilecek olan ödüllerin konuları, nitelikleri ve adları şöyledir.

 1. Prefabrikasyonla ilgili olarak yurtiçinde yapılan en “BAŞARILI BİLİMSEL ÇALIŞMA ve / veya YAYIN ÖDÜLÜ”,
   
 2. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “YAPIT ÖDÜLÜ”,

  Yapıt Ödülü, yapının kendisine verilebileceği gibi, projecilerine, yapımcısına, yapıyı üretenlere, yapıyı yaptırana, bunların bir bölümüne yada tümüne birden verilebilir. 
   
 3. Prefabrikasyon teknolojisi ile gerçekleştirilmiş en başarılı “PREFABRİKE BETON ÜRÜN ÖDÜLÜ” 

  Prefabrike Beton Ürün Ödülü de, ürünün kendisine verilebileceği gibi, tasarımcısına, ürünü üretenlere, bunların bir bölümüne yada tümüne birden verilebilir.
   
 4. Üretim tesisinde çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal çevrenin korunmasına yönelik bir teknolojiye, tesise veya prosese sahip olan prefabrike beton/betonarme eleman üreten kuruluşlara verilmek üzere “ÇEVRE ÖDÜLÜ”
   
 5. Kararları, davranışları ve etkinlikleri ile prefabrikasyonun tanıtım ve yaygınlaşmasına hizmet etmiş olan kişi ve kuruluşlara verilmek üzere “HİZMET ÖDÜLÜ”

MADDE 4. İÇERİK

Ödül seçiminde başarının ölçütü olarak Seçici Kurul,  bilimsel çalışma/yayın için:

 1. Mevcut bilgi birikimine katkıda bulunması veya mevcut bilgi birikimine katkıda bulunacak bir yayın olması,

  yapıt için:
 2. yeni bir teknolojinin başarı ile uygulanması, yeni teknoloji geliştirilmesi veya mevcut mimarlık pratiği açısından bir örnek oluşturması

  ürün için:
 3. Uygulanmış olması, daha önce yapılmamış olması, mevcut bir ürünün yerine geçmek için yapılmışsa fiziksel ve ekonomik özelliklerinin mevcut üründen üstün olması gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Ödül alan her kişi ve kuruluşa bir “Altın Kiriş” heykeli ile bir berat verilir. Ödülün hangi dalda verildiği heykelde ve beratta belirtilir.

Ödüle değer aday bulunamaması durumunda, o yıl için ödül verilmeyeceği gibi, aynı konuda, ödüle değer bulunursa, birden fazla kişiye de ödül verilebilir.

MADDE 5. ADAYLIK VE BAŞVURU

Adaylar Genel Sekreterlik tarafından duyurulara cevaben yapılan önerilerden oluşturulur. 
Aday önerenler aday gösterdikleri kişi veya kuruluşun sözlü veya yazılı iznini alırlar ve bunu önerilerinde belirtirler. Ödüle aday gösterilen kişi ve kuruluşlar, Genel Sekreterlik tarafından temas edilerek adaylıkları ile ilgili gerekli dokümanlar tamamlanır.

Aday Seçimi:
Ödüller her ödül döneminin başında Ocak ve Mart aylarında olmak üzere 2 kez üye kuruluşlara, üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakülte ve bölümlerine, Mim Od., İMO Şube ve Temsilciliklerine duyurularak aday göstermeleri istenir.

MADDE 6. ÖDÜL SEÇİCİ KURULU

Ödül Seçici Kurul aşağıda belirtilen 9 (dokuz)  üyeden oluşur.

 1. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı,
 2. Birlik Danışma Konseyi Başkanı,
 3. Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri (6 üye),
 4. Birlik Genel Sekreteri

 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Seçici Kurulu Başkanı’dır. Seçici Kurul üyelerinden herhangi birisi, kendisi veya temsil ettiği kuruluş aday gösterilmiş ise o dalda oy kullanamaz. Oyların eşit dağılımı halinde başkanın oyu (2) oy sayılır.

MADDE 7. SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Seçici Kurul üyeleri ilk kez Birlik Yönetim Kurulu’nun saptayacağı tarihte ve yerde Birlik Başkanı’nın başkanlığında toplanır.

Başvuruların, içerik yönünden, bu yönetmelikte öngörülen niteliklere uygun olup olmadığı konusunda en çok 3 (üç) oylama yapılır. Oylamaya devam, her defasında en az 3 (üç) olumlu oy ile mümkündür.

Oyalamalar sonunda, başvuruların hiçbirisinin yeterli sayıda olumlu oy alamaması durumunda, ödüle değer bir başvuru bulunmadığı yazı ile Birlik Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Seçici Kurul’un toplanma ve kararları için yeterli sayı 5 (beş) tir. Oylamalar gizli yapılır. Seçici Kurul kararları kesindir.,

MADDE 8. ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Ödüle hak kazananlar, kararın verildiği ayı takibeden ilk ay içinde kamuoyuna açıklanır. Ayrıca ödül kazanan kişi ve kuruluşlara birer yazı ile bildirilir.

Ödüller, Seçici Kurul kararının verildiği tarihten sonra uygun bulunan ilk TPB etkinliğinde törenle sahiplerine dağıtılır.

MADDE 9. GİDERLERİN KARŞILANMASI

Ödüllendirmeye ilişkin tüm giderler Birlik tarafından karşılanır.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Birlik Yönetim Kurulu’nun 15.01.1988 tarihli kararı ile bu tarihte yürürlüğe girmiş ve daha sonra
3 . madde 09.04.1993 tarihli karar,
4., 5., 6. maddeler 24.05.1995 tarihli ve 95/05 sayılı karar,
1., 3., 5. 8. maddeler 23.10.1997 tarihli ve 97/10-2 sayılı karar,
6., 7. maddeler 22.01.2004 tarihli ve 2004/01-02 sayılı karar,
1., 3., 5. 6., 8. maddeler 17.03.2006 tarihli ve 2006/02-3 sayılı karar,
2.,3. maddeler  27.01.2007 tarihli ve 2007/01-2 sayılı karar,
6. madde 19.07.2007 tarihli ve 2007/7-13 sayılı karar,
6. madde 17.09.2009  tarihli ve 2009/09 sayılı karar,
3.,4., 5.,6., 8. maddeler 2011/04 sayılı karar

ile değiştirilmiştir.

 

  

 

Cinnah Caddesi No:7 / 3 06680 Çankaya / ANKARA • Telefon: 0 312 467 61 95 • Faks: 0 312 467 62 95 • E-posta: info@prefab.org.tr
Yapı Elemanları
Boşluklu Döşeme
Karayolu Elemanları
Demiryolu Elemanları
Boru Menfez Kanalet Arıtma
Çevre Düzeni Elemanları
Elektrifikasyon
Tarımsal Elemanlar